งาน ตอก – ถอน ชีทไพล์

หน่วยงาน ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการฯ ราชภัฏเพชรบุรี (2 อาคาร)

01

02

03

04

05

06

07